Nieuwsbrief

Met onze nieuwsbrief
blijft u op de hoogte.
Afdrukken E-mail

Richtlijnen STER-therapeuten en STER-docenten

De STER-therapie is door vrijwel iedereen te leren die de ambitie heeft zijn medemens op een mooie en respectvolle manier te helpen en te ondersteunen bij klachten en/of ziekten.

Om STER-therapie te leren is een zekere medische basiskennis gewenst. Daarnaast wordt gevraagd om een zuivere menslievende visie en integriteit, omdat precies kan worden waargenomen waar zich blokkades bevinden en daarmee ook de kwetsbaarheid van de behandelde.

Lessen

STER-lessen mogen alleen gegeven worden door gecertificeerde STER-docenten, die op de goedgekeurde STER-lijst van de STER-Stichting staan. Ze mogen enkel gegeven worden als onderdeel van de complete cursus, zoals hieronder gedetailleerd beschreven wordt. STER-lessen mogen niet worden aangeboden zonder officieel cursusmateriaal.

De basisopleiding

De opleiding tot Stertherapeut bestaat uit vier delen:

 • Een basisdeel waarin men de puntligging, de systematiek en de techniek tot in detail zal leren in theorie en praktijk.
 • In de twee gekoppelde vervolgdelen, wordt geleerd om klachten/ziekten te lokaliseren en te behandelen. Daarnaast wordt signatuurleer gegeven: wat neem je waar en hoe, tenen lezen en feedback met de behandelde, waarin je leert tot een bewustwording te komen bij de cliënt.
 • Met het vierde deel sluiten we de basiscursus af. Op deze dag worden d.m.v cases de geleerde punten en behandelingen toegepast.

 


Een student krijgt enkel een certificaat uitgereikt nadat de cursus is voltooid en nadat aan alle richtlijnen en vereisten van de STER-Stichting is voldaan. Dit alles onder de verantwoordelijkheid van de STER-docent die het certificaat uitreikt. De STER-docent is ervoor verantwoordelijk dat elke student de STER-theorie en de STER-praktijk zorgvuldig en volledig wordt aangeleerd, daarbij gebruikmakend van de exacte procedure van de STER-Stichting. De student mag daarna beginnen met het uitoefenen van de STER-voetzonetherapie.

Het is aan de STER-docent om met toewijding en in goed vertrouwen de student de benodigde informatie te verstrekken en de technieken aan te leren.Het certificaat van de STER-voetzonetherapie mag worden uitgereikt als blijkt dat het aangeleerde na de drie weekeinden naar tevredenheid is aangeleerd.

Certificering

De certificaten voor de verschillende cursussen mogen alleen verleend worden door de gecertificeerde STER-docenten, die op de datum van de uitreiking op de goedgekeurde STER-lijst van de STER-Stichting staan. Elk certificaat moet voorzien zijn van een echte handtekening van de STER-docent die de certificering verleent en van de datum van uitreiking. Elk certificaat moet uitgereikt worden in overeenstemming met de certificeringregels zoals die hieronder zijn beschreven. Alleen als aan deze drie voorwaarden is voldaan is het certificaat geldig.

Aanvraag voor de gecertificeerde STER-voetzonetherapeut

Voorafgaand aan het uitreiken van het certificaat moet de STER-docent een aanvraag indienen voor de certificering van de student (per post, email of fax) inclusief de volgende gegevens: 

 1. Naam, adres, emailadres en volledig telefoonnummer van de student;
 2. Een verklaring dat de student de volledige serie van vier weekenden heeft gevolgd en dat deze zorgvuldig, compleet, met toewijding en in overeenstemming met de gestandaardiseerde procedure in de STER-stichtingregels gegeven zijn;
 3. Een verklaring dat de student alle aangeleerde technieken beheerst;
 4. Een verklaring dat de student bewust is gemaakt van de noodzaak zich te houden aan de STER ethische codes en aan deze richtlijnen als een STER-voetzonetherapeut.

Een standaardformulier voor deze aanvraag is te verkrijgen bij de STER-Stichting en wordt op verzoek toegezonden. Pas na goedkeuring van de aanvraag door de stichting zal het certificaat worden toegekend en uitgereikt aan de student. De student zal daarna toegevoegd worden aan de lijst van gecertificeerde STER-voetzonetherapeuten en vermeld worden op de website van de STER-therapie: www.stertherapie.nu.

Als bovenstaande procedure niet gevolgd wordt door de STER-docent, dan zal het certificaat van de student niet erkend of geregistreerd worden als een gecertificeerde STER-therapeut door de STER-Stichting. De stichting behoudt zich het recht voor om de kwaliteit van de cursussen voor studenten die voorgedragen worden voor certificering te verifiëren via praktische of mondelinge evaluaties.


Intrekken van certificering (de-certificering)

STER-voetzonetherapeuten kunnen hun certificering kwijtraken (= het recht verliezen het STER trademark te gebruiken en cliënten te behandelen onder de naam van de STER-therapie) voor ernstige schendingen:

 1. Het vervalsen van certificaten (=verklaren dat studenten op de juiste manier geïnstrueerd zijn, terwijl dit niet het geval is);
 2. Andere serieuze schendingen van STER richtlijnen;
 3. Ernstige schendingen van de STER ethische codes;
 4. Andere schendingen van serieuze aard met inbegrip van onethisch gedrag en/of fraude;

Als de STER-therapeut verzuimd in een jaar een van de terugkomdagen bij te wonen, wordt de certificering het jaar daaropvolgend "aangehouden" en wordt de naam van de therapeut (tijdelijk) van de lijst van gecertificeerde STER-therapeuten van de website, www.stertherapie.nu, verwijderd. Zodra weer aan de verplichtingen is voldaan wordt de STER-therapeut, eventueel in overleg met de STER-Stichting, opnieuw op de lijst van gecertificeerde therapeuten op de website geplaatst.

Richtlijnen voor prijs, adverteren en promotie

Prijs voor behandeling en cursussen: Er zijn richtlijnen voor maximum prijzen voor de behandelingen en cursussen in de STER-therapie.

 • De richtlijn voor de behandelingen is 25 euro.
 • De richtlijn voor elk van de 3 cursusweekenden is 250 euro per weekend, (vr + za, of za + zo).
 • De richtlijn voor bijscholingsdagen is 90 euro.
 • Het adverteren voor of aanbieden van gratis behandelingen en/of cursussen is beslist niet toegestaan.

Speciale uitzonderingen voor dit prijsbeleid kan in de volgende omstandigheden toegestaan worden:

 1. Voor studenten met een krappe beurs, op incidentele basis;
 2. Behandelingen en cursussen die aangeboden en gegeven worden in ontwikkelingslanden op regelmatige of incidentele basis;
 3. Andere uitzonderingen op een regelmatige of incidentele basis.
Deze uitzonderingen mogen alleen gemaakt worden nadat de STER-therapeut contact heeft opgenomen met de STER-Stichting (per post, email of fax) met een verzoek tot uitzondering van het prijsbeleid en met opgave van reden. Als dit wordt toegestaan, moet de cursus en/of de behandeling nog steeds voldoen aan alle richtlijnen voor cursussen en het behalen van het certificaat, zoals hierboven beschreven. Cursussen of behandelingen in STER, die niet gebeuren door middel van enige vorm van advertentiewerving (familie, vrienden en kennissen), zijn vrijgesteld van deze prijsvoorschriften, maar moeten nog wel aan de richtlijnen voldoen. Een prijs hoger dan het maximum bedrag in de richtlijnen is niet toegestaan.

Adverteren en promotie

Het adverteren voor STER-cursussen of STER-behandelingen mag op geen enkele manier misleidend zijn, noch mogen de inhoud, de vereisten, de voordelen of kosten die met de STER-lessen, cursusinstructie en certificatie geassocieerd worden, verkeerd worden voorgesteld. Het adverteren mag op geen enkele wijze een verkeerde voorstelling van de kwalificaties van de therapeut geven.

Specifieke regels

 1. Het is niet toegestaan advertenties te plaatsen waarin beweerd of geïmpliceerd wordt, dat een persoon, een regeringsbureau, een groep of vereniging de STER-therapie aanprijst, machtigt of certificeert , tenzij het feitelijk bestaat in geschreven vorm en de advertentie op geen enkele manier misleidend is of de zaken verkeerd voorstelt;
 2. Een advertentie mag niet claimen dat er genezen kan worden of dat kan worden geholpen bij het genezen van welke ziekte of toestand dan ook, tenzij specifiek en werkelijk bestaand wetenschappelijk bewijs de claim ondersteunt;
 3. Een advertentie mag niet beweren of impliceren dat de adverteerder een gevestigde professional in de gezondheidszorg is, tenzij de adverteerder een geldige en gangbare erkenning heeft. Een advertentie mag niet beweren of impliceren dat de docent een academische titel heeft (bijv. Dr., of Drs.), tenzij deze titel aan een officieel instituut is behaald; Alle advertentieclaims mogen niet misleidend zijn of een verkeerde voorstelling geven;
 4. Er mag geen enkele wijziging in het STER trademark plaatsvinden, noch mag er een "variatie" of "versie" van STER (zowel in de naam als qua inhoud) aangeboden worden. STER bestaat alleen in een pure versie, zoals onderwezen en in stand gehouden door de STER-Stichting;
 5. Er mag niets veranderd worden aan het officiële STER-logo. Het logo is een geautoriseerde versie. Dit logo mag door STER-therapeuten van de officiële STER website gehaald worden om te gebruiken voor advertentiedoeleinden t.b.v. (eigen) naamsbekendheid;
 6. STER-cursussen mogen niet op Internet veilingsites aangeboden worden, ongeacht de prijs;

Als een STER-therapeut zich zorgen maakt of een voorgenomen advertentie wel aan deze vereisten voldoet, dan kan de advertentie voor evaluatie aan de STER-Stichting worden voorgelegd.

STER-docenten

Ervaren STER-therapeuten die aangeven zelfstandig les te willen gaan geven, moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De STER-docent in spé kent de inhoud van het boek "Je voeten je leven";
 • De STER-docent in spé kan de 71 punten blindelings vinden;
 • De STER-docent in spé maakt gebruik van lesmateriaal dat is vastgelegd en waarvan niet mag worden afgeweken;
 • De STER-docent in spé kan een diploma/getuigschrift medische basiskennis overleggen.
 • Vervolgens:
 • wordt de STER-docent in spé in staat gesteld zelfstandig een groep cursisten te draaien. Twee ervaren docenten volgen de lessen en beoordelen of de STER-docent in spé in staat is om de stof duidelijk over te brengen en beschikt over de kwaliteiten om een groep te leiden.
 • (vanwege interne ontwikkelingen binnen de Stichting is het momenteel niet mogelijk je aan te melden als STER docent)

Als aan deze voorwaarden is voldaan, kan de STER-therapeut tevens STER-docent worden en worden geplaatst op de website van de STER-therapie: www.stertherapie.nu.

De STER-docenten wordt gevraagd schriftelijk in te stemmen met het vasthouden aan de richtlijnen die gaan over:

 1. certificeren;
 2. prijs, adverteren en promotie.

De STER is in uitvoering en regelgeving

De STER is in uitvoering en regelgeving vastgelegd in een convenant en een ieder die zich op wat voor manier wil bekwamen in de STER zal dit convenant moeten ondertekenen.